Zakłady Aktywności Zawodowej - fakty1. Wprowadzenie zakładów aktywności zawodowej do polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami  – 1997 rok.

2. Podstawa tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 2012, poz. 850).

3. Zakład aktywności zawodowej jest podmiotem ekonomii społecznej, tj. sektora gospodarki stawiającego w centrum swoich oddziaływań człowieka (prymat kwestii społecznych nad ekonomicznymi). Natomiast z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa – zakład aktywności zawodowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka.

4. Organ uprawniony do utworzenia ZAZ - gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna.

5. Cel działania ZAZ – zatrudnienie, przygotowanie do pracy u innego pracodawcy na otwartym rynku pracy oraz przygotowanie do życia w otwartym środowisku – osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (ze stwierdzonym autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną).

6. Osoby niepełnosprawne w ZAZ muszą stanowić, co najmniej 70 % ogółu zatrudnionych, z tym, że stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.

7. Działalność ZAZ dofinansowana jest ze środków PFRON będących w dyspozycji oraz własnych samorządów wojewódzkich.

 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu funkcjonuje dwanaście ZAZ w:

  • Jarosławiu,
  • Krośnie -
  • Maliniu,
  • Nowej Sarzynie,
  • Rymanowie Zdroju,
  • Rzeszowie
  • Starych Oleszycach,
  • Woli Dalszej,
  • Woli Rafałowskiej,
  • Woli Żyrakowskiej.

Odpowiedź na pytanie: gdzie są zlokalizowane oraz aktywne odnośniki wprost do konkretnego, podkarpackiego ZAZ znajdziesz na mapce obok. Jeśli potrzebujesz informacji podstawowych zajrzyj do menu z lewej strony pn. „Zakłady Aktywności Zawodowej”.

 

Oferta ZAZ to wiele korzyści

Warto wiedzieć, że firmy współpracujące z Zakładami Aktywności Zawodowej - zlecające im wykonanie określonej usługi, bądź dokonujące zakupu produktów oferowanych przez Zakłady Aktywności Zawodowej mają możliwość zmniejszenia lub uniknięcia zobowiązań wobec PFRON z tytułu niezatrudniania określonej liczby osób niepełnosprawnych (więcej na ten temat tutaj).

Od niedawna istnieje też możliwość skorzystania np. przez jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje udzielające zamówień publicznych, z tzw. klauzul społecznych. Zamawiający może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców zamówień do firm, w których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, co ma miejsce w ZAZ. Zamawiający może też określić, że przy realizacji danego zamówienia muszą być zatrudnione osoby niepełnosprawne (więcej na ten temat tutaj).

Bogactwo oferty ZAZ (na Podkarpaciu osiem zakładów oferuje blisko trzydzieści różnych gałęzi produkcji i usług) oraz gwarancja rzetelnego wykonania usługi, bądź dostarczenia wysokiej jakości towaru, stanowią o tym, że coraz częściej różnorodne firmy korzystają z tych mechanizmów wspierających ekonomię społeczną w Polsce. Chcąc sprawdzić szczegóły zobacz koniecznie „Katalog usług ZAZ” w menu.

 
Reklama
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama